ng h gi 1 triu Đang cần gấp

https://t.co/armUwz5zsA